Muittohallat – Muistutella Enontekiö

 

SámiSoster ry:n hallinnoima Muittohallat- Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä 1.4.2016. Projektityön painopisteenä työssä on muistioireisten ja muistisairaiden ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän omakulttuurisen elämäntavan ja arvomaailman huomioon ottaminen arvostavalla tavalla.

Työn aikana kehitetään yhteistyöluontoisesti hyvän arjen menetelmiä vanhusten kotona asumiseen kuntoutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että tuetaan kokonaisvaltaista terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää kotona asumista. Työ on muistioireisten yksilöllistä kotihoitoa tukevaa toimintaa, jossa kohderyhmänä ovat avopalveluiden ulkopuolella ja kotipalveluiden piirissä olevat muistioireiset ihmiset. Tavoitteena on järjestää lyhytkoulutusta ja ohjausta sekä hoitajien että omaisten tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus- ja ohjausteemat liittyvät muistisairauksiin, aivoterveyteen, käytösoireisiin ja muistisairaan kohtaamiseen.

Työssä otetaan huomioon ihmisen koti ja siihen liittyvä ympäristö, sillä ne ovat myös osa ihmisen identiteettiä. Muistisairauden myötä elämä keskittyy kotiin ja lähiympäristöön. Muistioireinen tarvitsee toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen tukea. Tämän työn kautta tuetaan muistioireisen kotona viihtymistä turvallisuuden tunnetta ja toimimaan kykyjensä mukaan kotiympäristössään tuttujen toimintatapojen ja päivittäistoimien tekemisen avulla kuntouttavasta näkökulmasta.

Elintapoihin liittyen kuntouttaviin tukitoimiin ja työtapoihin liittyvät liikuntaharrastuneisuuden tukeminen lähi- ja kotiympäristössä, sillä päivittäisliikkumisella on myönteisiä vaikutuksia fyysiseen kunnon lisäksi muistitoimintoihin.

Psyko-sosiaalisesta näkökulmasta työn sisältönä on tukea muistioireisten vanhusidentiteetin ja arvokkuuden kokemusta merkityksellisten kohtaamisten kautta. Työssä ylläpidetään vuorovaikutusta ja kohtaamista ja tarjotaan muistelemisen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Työtä tehdään hyväksyvällä ja kannustavalla asenteella ja kohennetaan hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kokonaisvaltaisesti kuvattuna työn sisältö on kulttuurisensitiivinen muistioireisten ja muistisairaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kulttuurin tuntemuksen merkitys on järjestölähtöisen auttamistyön tukena. Toisaalta Muittohallat-työn avulla järjestönä halutaan osaltaan vaikuttaa asenteisiin muistioireisten ihmisten paremman arjen ja huomisen puolesta.

Työ on löytävää vanhustyötä. Vastaan mielelläni yhteydenottoihin.

Muittasan Bire – Muistelupiiri kokoontumisajat ja paikat

Hetassa, Aspakoti Riekonmarjassa

keskiviikkoisin klo 13–14.30 

Karesuvannon kappelilla, vuoroviikoin Birgen ruovttus-toiminnan kanssa

tiistaisin klo 12–14

 

Yhteystiedot:

Muittohallat – Muistutella projektityöntekijä
Sointu Jokiniemi
sointu.jokiniemi(a)samisoster.fi
puh. +358 40 561 1900
Ounastie 165
99400 Enontekiö