Eanodat

SámiSostera doaibma Eanodagas

Birgen Ruovttus

Luovatupa

Luovatupa lea vuollegaš šielmmá deaivvadanbáiki Eanodaga Heahttás. Luovatupa lea oassi Birgen Ruovttus doaibma.

Luovatupa rabasáiggit:
mánnodagaid 9-17, disdagas-duorastahkii 9-15, bearjadagaid 9-13.

Luovatupa áigeguovdilis dieđut gávdnot Luovatupa facebook-siiddus (liŋkka facebook-siidduide).

Dilálašvuođat leat buohkaide rahpasat, buresboahtin gáfestallat!
Ovttasbarggus SámiSoster rs, Eanodaga gielda ja Eanodaga searvegoddi.

Lassedieđut Luovatupa doaimmas addá Luovatupa bargi Iisko-Matti Näkkäläjärvi,  iiskomatti.nakkalajarvi(a)samisoster.fi dahje luovatupa(a)samisoster.fi, tel. +358 400 378 792

 

Ahkeolbmuid joavkodoaimmat, joavkkuid áigetávvalat ja čoahkkananbáikkit:

Ovttasbarggus SámiSostera Birgen Ruovttus -doaibma, Muittohallat-doaibma ja Eanodaga searvegoddi
Lassedieđut: Leena Palojärvi, tel. 040 742 8525, Sointu Jokiniemi tel. 040 561 1900

 

Oapmahašdivššáriid doarjjadoaibma

Veardásašjoavku oapmahašdivššáriidda ollašuhttojuvvo ovttasbarggus Eanodaga gieldda sosiáladoaimmain ja joavku čoahkkana oktii mánus Luovatupas čakčamánus geassemánnui.

 

Ruovttusfitnan bargu

Birgen ruovttus -prošeakta doaimmaide gullo maiddái eaktodáhtolaš ruoktogalledanbargu.

 

Lassedieđuid buot Birgen Ruovttus – prošektii gullevaš doaimmain doaimmajođiheaddji Leena Palojärvis, leena.palojarvi(at)samisoster.fi, tel. +358 40 742 8525


Muittohallat

Muittasan Bire čoahkkananáiggit ja -báikkit

Heahttás, Aspakoti Reikonmarjas

gaskavahkkuid dii 13-14.30

Gárasavvona kapeallas, vuorrovahkuid Birgen Ruovttus-doaibman

disdagaid dii 12–14

Ruovttusfitnan bargu

Muitohallat -doibmii gullo maiddái searvevuđđosaš ruovttusfitnan bargu, lassedieđut Muittohallat doaimmabagadallis.

Lassedieđut Muittohallat-doaimmas Eanodagas prošeaktabargi Sointu Jokiniemi, sointu.jokiniemi(a)samisoster.fi dahje tel. +358 40 561 1900


Goaikkanas – Sámi vugiin fámuid gárrenávnnasbargui

Goaikkanas-doaibma lea kultursensitiivvalaš gárrenávnnasbargu, mas geavahuvvo luoddu ávkin. Doaibmavuohkin leat bagadallan ja rávven, meahcceterapiija, doaibmabeaivvit ja deaivvadanbáikkit. Doaimmaid ollašuhttojuvvot ovttasbarggus Eanodaga gielda sosiála- ja dearvvasdoaimmain.

Goaikkanas-doaimma áigeguovdilis áššiid gávdnot Mettäterapia Enontekiö -facebooksiiddus (liŋkka facebookssiidduide).

Lassedieđut Goaikkanas-doaimmas, deaivvadanbáikkiin ja rávvemis Eanodaga Goaikkanas doaimmabagadalli Piia Juuso, piia.juuso(a)samisoster.fi dahje tel. +358 400 290 523