Ohcejohka

Meahcceterapija – Sámi vugiin fámuid gárrenávnnasbargui

Meahcceterapija-doaibma lea kultursensitiivvalaš gárrenávnnasbargu, mas geavahuvvo luoddu ávkin. Doaibmavuohkin leat bagadallan ja rávven, meahcceterapiija, doaibmabeaivvit ja deaivvadanbáikkit. Doaimmaid ollašuhttojuvvot ovttasbarggus Ohcejoga ja Anára gieldaid sosiála- ja dearvvasdoaimmain.

Deaivvadanbáikki áigetávvalat ja báikkit gávdnot Mettäterapia Inarin ja Utsjoen alueella -facebooksiidduin (liŋkka almmolaš facebooksiidduide).

Lassedieđut Meahcceterapija-doaimmain, deaivvadanbáikkiin ja rávvemis Ohcejoga/Anára guovllus garrenávnnasbargi Tero Hakovirta, tero.hakovirta(a)samisoster.fi dahje tel. +358 40 1563357