Ahkeolbmuid joavkodoaimmat

Birgen ruovttus – doaibma ordne joavkodoaimmaid ja dáhpáhusaid, mat ovddidit máŋggakultuvrralaš ja sosiálalaš gulahallama. Ahkeolbmuid joavkodoaimmat leat Heahtás, Bealdovuomis, ja Gárasavvonis. Doaibma lágida iešguđetgelágan dáhpáhusaid ovttasbarggus eará doibmiiguin. Ovdamearkkat dáhpáhusain leat ustibabeaivi, boarrásiid vahku dáhpáhusat ja juovlariemut.

Birgen ruovttus – doaibma geahččala movttiidahttit ahkeolbmuid oassálastit iešguđetgelágan joavkodoaimmaide eaktodáhtolaš ruoktogalledanbargguin ja ahkeolbmuid iežaset fierpmádagaid bokte. Mii geahččalit nanosmahttit ahkeolbmuid gaskasaš fierpmádagaid ja movttiidahttit ja dahkat vejolažžan sin oktasaš doaimmaid.

Mii arvvosmahttit ja movttiidahttit ahkeolbmuid ja oapmahašdikšuid iežaset lagas- ja veardásašfierpmádagaid nannemin. Ahkeolbmuid árggas birgema veahkkin mii geahččalit sihkkarastit nohkka buoriid dieđuoažžuma ja nanosmahttit sin doaimmalašvuođa, sosiálalaš gulahallama ja oppalaš buresbirgejumi. Min viggamuššan lea ovddidit ovttasbarggu eará doaibmiid gaskkas fierpmádatdeaivvademiiguin.

Mii ovddidit eaktodáhtolaš ruoktogalledanbarggu, mii doarju sápmelaš ahkeolbmuid árggas birgema. Mii ovddidit maiddái ahkeolbmuid sámegielat rávvema, doaimmalašvuođa doarjuma, movttiidahttima ja sin arvvosmahttima.

Ovttasbarggus SámiSostera Birgen Ruovttus -doaibma, Muittohallat-doaibma ja Eanodaga searvegoddi
Lassedieđut: Leena Palojärvi, tel. 040 742 8525, Sointu Jokiniemi tel. 040 561 1900