Säännöt

SámiSoster ry säännöt

Rekisteröintinumero 172.749

Rekisteröimisvuosi 1998

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SámiSoster ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Inari ja sen kielet ovat saame ja suomi. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valtakunnallisena yhdistyksenä valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa, oikeuksia ja hyvinvointia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvoinnin ja saamelaiskulttuurin aloilla kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Tarkoittamisen toteuttamiseksi yhdistys

 1. seuraa saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen toteuttamista valtionsisäisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti,
 2. tekee 1.-kohdassa mainituissa asioissa aloitteita ja antaa lausuntoja,
 3. järjestää ensisijaisesti saamen kielellä saamelaisväestölle tarkoitettuja palveluja, toimintaa ja tapahtumia toimialallaan,
 4. harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, kuntoutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja asianomaisella luvalla, ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi hankkia rahoitusta myös yritysyhteistyön avulla.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen (988-1990) 1§:n 2 momentissa tarkoitettu saamelainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Saamelaisvaltuuskunta-asetuksessa saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen, että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, johon hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kaksi kerrallaan on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksesta seuraavan tilikauden alussa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen erikseen määräämä henkilö yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi (1) ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. Yhdistys voi tarpeen mukaan pitää myös ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous ja mahdollinen ylimääräinen kokous koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. avataan kokous
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavan kalenterivuoden jälkeiselle vuodelle
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 11. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen seuraavaksi toimikaudeksi
 12. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. käsitellään kokouksessa esitetty kiireellinen asia, mikäli kokous yksimielisesti päättää ottaa asian asialistalle käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräyksen.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat saamelaiskulttuurin hyväksi yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.