Saamelaisen muistisairaan arjen tuki

Työn aikana kehitetään yhteistyöluontoisesti hyvän arjen menetelmiä vanhusten kotona asumiseen kuntoutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että tuetaan kokonaisvaltaista terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää kotona asumista. Työ on muistioireisten yksilöllistä kotihoitoa tukevaa toimintaa, jossa kohderyhmänä ovat avopalveluiden ulkopuolella ja kotipalveluiden piirissä olevat muistioireiset ihmiset. Tavoitteena on järjestää lyhytkoulutusta ja ohjausta sekä hoitajien että omaisten tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus- ja ohjausteemat liittyvät muistisairauksiin, aivoterveyteen, käytösoireisiin ja muistisairaan kohtaamiseen.

Työssä otetaan huomioon ihmisen koti ja siihen liittyvä ympäristö, sillä ne ovat myös osa ihmisen identiteettiä. Muistisairauden myötä elämä keskittyy kotiin ja lähiympäristöön. Muistioireinen tarvitsee toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen tukea. Tämän työn kautta tuetaan muistioireisen kotona viihtymistä turvallisuuden tunnetta ja toimimaan kykyjensä mukaan kotiympäristössään tuttujen toimintatapojen ja päivittäistoimien tekemisen avulla kuntouttavasta näkökulmasta.

Elintapoihin liittyen kuntouttaviin tukitoimiin ja työtapoihin liittyvät liikuntaharrastuneisuuden tukeminen lähi- ja kotiympäristössä, sillä päivittäisliikkumisella on myönteisiä vaikutuksia fyysiseen kunnon lisäksi muistitoimintoihin.

Psyko-sosiaalisesta näkökulmasta työn sisältönä on tukea muistioireisten vanhusidentiteetin ja arvokkuuden kokemusta merkityksellisten kohtaamisten kautta. Työssä ylläpidetään vuorovaikutusta ja kohtaamista ja tarjotaan muistelemisen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Työtä tehdään hyväksyvällä ja kannustavalla asenteella ja kohennetaan hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kokonaisvaltaisesti kuvattuna työn sisältö on kulttuurisensitiivinen muistioireisten ja muistisairaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kulttuurin tuntemuksen merkitys on järjestölähtöisen auttamistyön tukena. Toisaalta Muittohallat-työn avulla järjestönä halutaan osaltaan vaikuttaa asenteisiin muistioireisten ihmisten paremman arjen ja huomisen puolesta.

Saamalaiskäräjien sivuilta löytyy SaKaste – Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne -hankkeen ja PaKaste – Pohjoisen Alueen Kasteen tekemä Saamelaisen vanhustyön työkalupakki (linkki).