Rahapeliyhteisöjen rahapelitoiminnot aiotaan yhdistää

Suomessa ollaan uudistamassa rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintaa. Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen, jonka tavoitteena on nykyisen kolmen rahapeliyhteisön – Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton – rahapelitoimintojen yhdistäminen uuteen valtion kokonaan omistamaan rahapeliyhtiöön.

Lainsäädäntöhankkeen valmistelua varten sisäministeriö asetti 14.10.2015 kaksitoistajäsenisen työryhmän, johon myös SámiSoster ry toivoi saavansa oman edustajan. Yhdistyksemme kirjelmöi asiasta ministeriölle lokakuun alussa perustellen esitystään ensinnäkin sillä, että yhdistyksemme toimii valtakunnallisesti ja on lisäksi ainoa saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö Suomessa. Toisekseen viittasimme saamelaisten perustuslailliseen oikeuteen ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan itsehallinnon perustalta. Tähän oikeudelliseen asemaan vedoten ja ottaen lisäksi huomioon sen, että yhdistyksemme toimintaa ylläpidetään lähes kokonaan Raha-automaattiyhdistyksen myöntämin avustuksin totesimme yhdistyksemme olevan sopivin taho tuomaan esille saamelaisten näkemyksiä rahapelitoiminnan kehittämisessä. Sisäministeriö ei kuitenkaan kutsunut edustajaamme työryhmään, joten meidän on pyrittävä muilla keinoin turvaamaan saamelaisten aseman uudistettavassa lainsäädännössä.

Yhdistämisprosessi aiotaan viedä vauhdilla läpi. Sisäministeriön tiedotteen mukaan jo tänä syksynä on tarkoitus muodostaa integrointiyhtiö, joka tekee käytännön järjestelyjä kolmen rahapeliyhteisön rahapelitoimintojen yhdistämiseksi uuteen rahapeliyhtiöön. Mainitun työryhmän valmistelema lakiesitys pyritään puolestaan antamaan eduskunnalle syksyllä 2016 ja uuden yhtiön on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2017 aikana.

Yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa suomalaista rahapelien yksinoikeus- eli monopolijärjestelmää. Kolme erillistä rahapeliyhteisöä voitaisiin tulevaisuudessa tulkita kilpailutilanteeksi, joka ei ole EU:n sisämarkkinoilla toimivassa yksinoikeusjärjestelmässä sallittu. . Monopolijärjestelmä on sisäministeriön mukaan paras tapa estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamisen sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Suomalaisten rahapeliyhteisöjen tuotot käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tähän ei ole tulossa muutosta kuten ei myöskään tuottojen saajien asemaan. Uuden yhtiön tuotonjako-osuuksista on jo sovittu siten, että pelituotoista 53 % menisi Veikkauksen nykyisille edunsaajille, 43 % Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajille ja 4 % Fintoton edunsaajille.

ray logo

RAY käyttää rahapelituottonsa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myöntämällä erilaisia avustuksia sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöille. Lisäksi osa sen tuotosta ohjataan Valtiokonttorin kautta sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. RAY myöntää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa avustuksia noin 800 järjestölle sekä noin 100 miljoonaa euroa veteraanien hyväksi.

Veikkauksen tuotto ohjataan opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurin tukemiseen. Kulttuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedettä, taidetta, nuorisotyötä sekä liikuntakasvatusta ja urheilua. Veikkauksen tuotosta osoitetaan nk. jakosuhdelain mukaan tieteelle 17,5 %, taiteelle 38,5 % liikuntakasvatukselle ja urheilulle 25 % sekä nuorisotyölle 9 %. Tämän lisäksi ministeriön vapaaseen harkintaan jää 10 %, jonka käyttö määritellään joka vuosi erikseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Vuonna 2013 Veikkauksen tilikauden tulos oli yli 506 miljoonaa euroa, jonka se luovutti opetus- ja kulttuuriministeriölle jaettavaksi kulttuurin hyväksi.

Myös saamelaiset pääsevät nauttimaan RAY:n ja Veikkauksen rahapelituotosta. SámiSoster ry:n toimintaa ylläpidetään lähes kokonaan RAY:n myöntämin avustuksin kuten edellä totesin. Yhdistyksemme saa sieltä vuosittain yleisavustusta yleiseen toimintaan ja lisäksi muuta kohdennettua avustusta muun muassa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja päihdetyöhön. Tänä vuonna yhdistyksemme saa avustuksia RAY:ltä yhteensä vajaa 600 tuhatta euroa.

Saamelaiskäräjät saa puolestaan opetusministeriöltä vuosittain valtionavustusta veikkauspelien ja raha-arpajaisten voittovaroista saamelaisen nuorisoneuvoston toimintaan, saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen sekä saamelaisjärjestöjen toimintaan. Näillä varoilla ylläpidetään muun muassa käräjien yhteydessä toimivien saamelaisen elokuvakeskuksen, musiikkikeskuksen ja lastenkulttuurikeskuksen toimintaa. Kuluvana vuonna saamelaiskäräjät saa kyseisistä voittovaroista mainittuihin toimintoihin yhteensä vajaa 500 tuhatta euroa.

SámiSoster ryn logo

Miten tulossa oleva muutos sitten vaikuttaa SámiSoster yhdistyksen kaltaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen saamiin erilaisiin avustuksiin? Kaikkia mahdollisia muutoksia on mahdotonta etukäteen ennakoida. Muutoksiin liittyy aina pelkoa siitä, että asiat menevät huonompaan suuntaan. Niinkin saattaa joskus käydä, mutta tähän muutokseen me voimme kuitenkin hyvin perustein suhtautua luottavaisin mielin. Valtakunnallinen SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry on arvioinut, että RAY:n nykyisin tukeman toiminnan osuus jaettavasta tuotosta tulee uudistuksen myötä kasvamaan. Sen uskoisi samalla tarkoittavan sitä, että myös SámiSoster ry:n saamien avustusten määrä lisääntyy tulevina vuosina.

Uudistus saattaa avata ja tarjota yhdistyksellemme myös aivan uusia mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa toimintaamme kulttuurin alalla. Kun Veikkauksen pelituotosta kulttuurin hyväksi osoitetut varat tulevat uudistuksen myötä uuden rahapeliyhtiön yhteiseen rahapottiin, voinee yhdistyksemme hakea ja saada avustuksia myös niihin kulttuuritoimintoihin, joita Veikkauksen tuotolla nyt tuetaan. Jos tämä tulee mahdolliseksi, sopii se mainiosti yhdistyksemme tarkoitusperien toteuttamiseen. Yhdistyksemme tehtävänä on edistää saamelaisten hyvinvointia saamelaisen ajattelutavan pohjalta koko valtakunnan alueella. Saamelaiselle ajattelutavalle on luonteenomaista käsittää hyvinvointi laajasti niin, että siihen kuuluvat sosiaali- ja terveysasioiden lisäksi muun muassa kulttuuri, yhteisöllisyys, perinteinen tietämys ja uskonto. Sen mukaisesti SámiSoster on monialainen vaikuttaja toimien sosiaali- ja terveysalan ohella myös muilla yhteiskuntapolitiikan sektoreilla.

RAY:n nykylinjausten mukaan sen rahoittamiin hankkeisiin voi sisältyä kulttuurisia elementtejä, mutta vain niin, että kulttuuria ja taidetta käytetään keinona terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Näin ollen RAY ei myönnä avustuksia varsinaisiin kulttuurihankkeisiin tai –toimintoihin.

Mielessäni voin nähdä vision, tavoitetilan, jonka mukaan SámiSoster ry on tunnettu ja arvostettu lähellä ihmistä ja saamelaisista lähtökohdista valtakunnallisesti toimiva hyvinvointi- ja kulttuurialan järjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisesti laadukkaita saamelaiserityisiä palveluja toimialallaan ja toteuttaa siten osaltaan saamelaisten perustuslaillista oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan itsehallinnon perustalta. Tämä visio ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan sen toteutumiseksi on tehtävä määrätietoisesti työtä. Toivon, että kaikki yhdistyksemme jäsenet ja toimijat osallistuvat aktiivisesti tähän työhön.

 

Miellyttävää syksyä kaikille toivotellen!
Inarissa 20.10.2015
Juha Guttorm
toiminnanjohtaja