SaameDigi -hanke on alkanut

SámiSoster rs álggahii SaameDigi -pilohttaprošeavtta

SámiSoster -searvi lea álggahan Saamedigi -pilohttaprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid.  

  • Prošeavtta ulbmilin lea láhčit doaimmaid lágideapmai ja máhttui čatnašuvvi sihke teknihkalaš vejolašvuođaid dasa, ahte searvi sáhttá ollašuhttit dála doaimmaid maiddái digitálalaš hámis erenoamážit sámi ruovttuguovllus. Prošeavttain figgat lasihit máhtu digibálvalusaid buvttadeamis ja teknihkalaš rusttegiid geavaheamis searvi bargiid gaskkas ja maiddái buoridit olbmuid digidáidduid ja roahkkatvuođa geavahit oppalaččat digitálalaš bálvalusaid. Dasa lassin ulbmilin lea gáiddusoktavuođaid bokte nannet sápmelaččaid oktilašvuođa, oasálašvuođa ja sihkarvuođa sihke doarjut sápmelaččaid buresbirgejumi ja loaktima iežas ássanguovllus, dadjá doaimmajođiheaddji Ristenrauna Magga.

Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Prošeakta bistá jagi 2023 lohppii. Saamedigi- pilohttaprošeavtta hoavdan lea álggahan Elle Maarit Arttijeff Nellimis.  

Lassidieđut
Elle Maarit Arttijeff, prošeaktahoavda, tel. +358407761140,
ellemaarit.arttijeff(at)samisoster.fi  

Ristenrauna Magga, doaimmajođiheaddji, tel. +358400 314 154, 
ristenrauna.magga(at)samisoster.fi


SamiSoster ry käynnisti SaameDigi -pilottihankkeen 

SámiSoster -yhdistys on käynnistänyt SaameDigi -pilottihankkeen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin sekä edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja.   

  • Hankkeen päätavoitteena on luoda toiminnalliset, tekniset ja osaamiseen liittyvät perusedellytykset sille, että yhdistys kykenee toteuttamaan olemassa olevaa palvelutoimintaansa ainakin joiltakin osin myös digitaalisessa muodossa erityisesti saamelaisten kotiseutualueella. Hankkeella pyritään lisäämään digipalvelujen tuottamiseen ja teknisten välineiden käyttämiseen liittyvää osaamista yhdistyksen henkilöstössä ja myös lisätä kohderyhmän käytännön digitaitoja ja rohkeutta käyttää yleisesti digitaalisia palveluja. Lisäksi tavoitteena on etäyhteyksien avulla vahvistaa saamelaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta sekä tukea saamelaisväestön hyvinvointia ja viihtyvyyttä omalla asuinseudullaan, sanoo toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga.

SaameDigi -pilottihanke on Lapin ELY-keskuksen rahoittama Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 varoista. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.  Projektipäällikkönä on aloittanut Elle Maarit Arttijeff Nellimistä.  

Lisätietoja  
Elle Maarit Arttijeff, projektipäällikkö, tel. +358407761140,
ellemaarit.arttijeff(at)samisoster.fi

Ristenrauna Magga, toiminnanjohtaja; tel +358400314154, 
ristenrauna.magga(at)samisoster.fi