YHTEISTYÖ KIRKON KANSSA VAHVISTUU JA VAKIINTUU

Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. allekirjoitettiin Inarin saamelaiskirkossa historiallinen yhteistyösopimus. . Sen osapuolina ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja saamelaisten valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestö SámiSoster ry.

Yhdistyksemme ja evankelis-luterilainen kirkko, erityisesti Oulun hiippakunta ja saamelaisalueen seurakunnat ovat tehneet monipuolista yhteistyötä jo vuosia, mutta tällä yhteistyösopimuksellamme haluamme vahvistaa, syventää ja vakiinnuttaa yhteistyötämme. Sopimus tarjoaa meille molemmille mahdollisuuden harjoittaa suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää yhteistyötä.

Sopimus on puitesopimus, joka antaa raamit harjoitettavalle yhteistyölle. Konkreettisesta yhteistyöstä sovitaan vuosittain pidettävissä neuvotteluissa. Sopimus koskee käytännön yhteistyötä ja sitä on määrä tehdä yhdistyksemme toimialoilla.

Yhdistyksemme on monialainen toimija, joten toimintaa ja tehtäviä meillä riittää. Sopimuksemme toimenpanoon liittyen haluan nostaa esille muutamia lähiajan keskeisimpiä yhteistyön painopistealueita, jotka liittyvät läheisesti kirkon harjoittamaan diakoniatyöhön. Ensimmäinen niistä on osallisuuden vahvistaminen ja lisääminen. Ennen saamelaisessa yhteiskunnassa painotettiin ryhmien asemaa jokapäiväisessä toiminnassa. Tällaisessa me yhdessä –ajattelutavassa korostettiin kaikkien yhteisön jäsenten osallisuutta yhteisön toiminnassa ja vaikuttamista yhteisiin asioihin sekä kollektiivista sosiaalista huolenpitoa yhteisön jäsenistä. SámiSoster pyrkii osaltaan elvyttämään tämän perinteisen ajattelutavan ja sovittamaan sen nykyajan olosuhteisiin. . Tähän toimintaan kuuluu erityisesti auttavan ja läsnä olevan matalan kynnyksen toiminnan lisääminen sekä erilaisten osallisuutta ja hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestäminen. Osallisuuden lisäämisellä ehkäistään yksilöiden syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja osattomuuden tunnetta sekä lisätään saamelaisten keskinäistä kulttuurista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistetaan saamelaista identiteettiä.

Toinen painopistealue on ehkäisevä perhetyö. Uuden sosiaalihuoltolain keskeisimpiä tavoitteita on painopisteen siirtäminen korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisevään toimintaan tarkoituksena puuttua ongelmiin mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Tämä merkitsee varsinkin perhetyöhön panostamista ja siellä kotipalvelutoiminnan vahvistamista. Uusi laki painottaa myös matalan kynnyksen palvelujen tärkeyttä. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen on tietysti kuntien vastuulla, mutta myös järjestöillä on tässä työssä roolinsa. Ne voivat järjestää sellaista järjestölähtöistä, matalan kynnyksen toimintaa, joka ei ole kuntien lakisääteisenä tehtävänä. Yhdistyksemme toteuttaa luonnollisesti ehkäisevää perhetyötä saamelaisissa perheissä ja saamelaisessa ympäristössä. Siinä työssä on otettava huomioon sekä kielikysymykset että myös saamelaiskulttuurin erityispiirteet. Kun saamelaisista lapsista, nuorista ja nuorista perheistä reilu enemmistö asuu saamelaisalueen ulkopuolella, on tämä tosiasia otettava huomioon toimintaa järjestettäessä.

Kolmantena painopisteenä haluan mainita vielä arvostavan ikäihmistyön. Tämä toiminta kohdistuu erityisesti saamelaisalueeseen, sillä saamelaisista ikäihmisistä suuri enemmistö asuu saamelaisalueella. SámiSoster tukee saamelaisten ikäihmisten osallisuutta ja osallistumista yhteisönsä toimintaan ja itseään koskevaan päätöksentekoon, itsenäistä elämää ja toimintakykyä sekä erityisesti heidän mahdollisuuksiaan elää arvokasta ja hyvää elämää omassa tutussa kieli- ja kulttuuriympäristössä.

Yhdistyksemme ottaa mielellään vastaan ehdotuksia asioista, joita tulisi ottaa esille kirkon kanssa tehtävässä käytännön yhteistyössä.

 

Inarissa 20.2.2015
Juha Guttorm
toiminnanjohtaja