Muittohallat – Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä

Muittohallat – Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä 1.4.2016. Teen projektityötä osa-aikaisesti 40% toukokuun loppuun ja kesäkuusta joulukuuhun täysipäiväisesti. Painopisteenä työssä on muistioireisten ja muistisairaitten ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän omakulttuurisen elämäntavan ja arvomaailman huomioon ottaminen arvostavalla tavalla.

Työn aikana kehitetään yhteistyöluontoisesti hyvän arjen menetelmiä vanhusten kotona asumiseen kuntoutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että tuetaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää kotona asumista. Työ on muistioireisten yksilöllistä kotihoitoa tukevaa toimintaa, jossa kohderyhmänä ovat avopalveluiden ulkopuolella   ja kotipalveluiden piirissä olevat muistioireiset ihmiset. Tavoitteena on järjestää lyhytkoulutusta ja ohjausta sekä hoitajien että omaisten tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus- ja ohjausteemat liittyvät muistisairauksiin, aivoterveyteen, käytösoireisiin ja muistisairaan kohtaamiseen.

Työssä otetaan huomioon ihmisen koti ja siihen liittyvä ympäristö, sillä ne ovat myös osa ihmisen identiteettiä. Muistisairauden myötä elämä keskittyy kotiin ja lähiympäristöön.  Muistioireinen tarvitsee toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen tukea. Tämän työn kautta tuetaan muistioireisen kotona viihtymistä ja toimimaan kykyjensä mukaan kotiympäristössään. Tuetaan tuttuja toimintatapoja ja päivittäistoimia kuntouttavasta näkökulmasta.

Elintapoihin liittyen kuntouttaviin tukitoimiin ja työtapoihin liittyvät liikuntaharrastuneisuuden tukeminen lähi- ja kotiympäristössä, sillä päivittäisliikkumisella on myönteisiä vaikutuksia fyysiseen kunnon lisäksi muistitoimintoihin.

Psykososiaalisesta näkökulmasta työn sisältönä on tukea muistioireisten vanhusidentiteetin ja arvokkuuden kokemusta merkityksellisten kohtaamisten kautta. Työssä ylläpidetään vuorovaikutusta ja kohtaamista ja tarjotaan muistelemisen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuus. . Työtä tehdään hyväksyvällä ja kannustavalla asenteella ja kohennetaan hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kokonaisvaltaisesti kuvattuna työn sisältö on kulttuurisensitiivinen muistioireisten ja muistisairaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kulttuurin tuntemuksen merkitys on hoitotyön tukena. Toisaalta Muittohallat-työn avulla järjestönä halutaan osaltaan vaikuttaa asenteisiin muistioireisten ihmisten paremman arjen ja huomisen puolesta.

Muistellaan ja välitetään,

Sointu Jokiniemi