Buorre Boahtteáigi -hanke

Buorre boahtteáigi – Porosaamelaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Veaján bures boazodoalus -hankkeen loppuraportti: Veaján bures boazodoalus – Selvitys poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämisen ongelmista saamelaisalueella

Hankkeessa luodaan saamelaisille poronhoitajille sosiaalista hyvinvointia tukeva, järjestölähtöinen, ammatillisesti ohjattu toimintamalli ja vertaistukiverkosto, joka sopii poronhoitovuoden työrytmiin ja olosuhteisiin. Hanke toteutetaan saamenkielellä ja toiminta toteutetaan käyttämällä saamelaisia voimavaroja. Erityisesti korostuu kielen lisäksi porosaamelaisten kommunikointitapa ja yhteisön toimintamalli, luontoyhteys ja vuodenajan kierto sekä poronhoitajaperheiden hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen liittyvät asiat.

Toteuttamissuunnitelmassa ja aikataulutuksessa huomioidaan poronhoitovuosi (1.6–31.5), koska poronhoitajien elämä ja työt rytmittyvät sen mukaan. Poronhoitotyön vuoden kiertoon sijoittuvat, kausiluonteiset tapahtumat ja työvaiheet määrittävät poronhoitajien mahdollisuuksia osallistua projektin järjestämiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoihin. Projektin toiminnot pyritään mahdollisuuksien mukaan myös sijoittamaan poronhoidon olemassa olevien tapahtumien yhteyteen, kuten paliskuntien vuosikokoukset, poroerotukset yms. Tämä mahdollistaa sen, että tavoitamme mahdollisimman monia poronhoitajia samanaikaisesti.

Toimintamallin suunnittelussa hyödynnetään aiemmin toteutetun Dearvvasit eallin – hankkeen kokemuksia ja Veaján bures boazudoalus – selvityshankkeen tuloksia.

– Luodaan edellytykset saamelaisten poronhoitajien vertaistukiverkostolle, johon kuuluu porosiidan lisäksi muita saamelaisalueen toimijoita. Toiminnan aikana luodaan myös toimijaverkosto poronhoidon parissa toimivista tahoista, johon kuuluu mm. työterveyshuolto, kuntien terveyden edistämistoiminta, koulutustahot, TE-toimisto, saamelaisalueen paliskunnat ja niiden työ hyvinvointi yhdyshenkilöt (tyhy).

– Järjestetään hyvinvointityöpajoja saamelaisille poronhoitajille ja heidän perheilleen, joissa jaetaan tietoa ja käydään ohjattua keskustelua sekä konkreettisesti opetellaan tunnistamaan hyvinvoinnin uhkia ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja. Lisätään tietoutta hyvinvointiin vaikuttavista elämäntapavalinnoista ja mahdollisuuksista sekä kannustetaan poronhoitajia niiden siirtämisestä käytäntöön.

– Neuvontaa ja apua poronhoitajille viranomaisten kanssa asiointiin, esimerkiksi: sosiaaliapua, ALV ja avustus asiat yms.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Enontekiön kunta, -terveyskeskus, – työterveydenhoitaja, Saamelaisalueen koulutuskeskus (SogSakk), Saamelaisalueen paliskunnat ja niiden tyhy-henkilöt.