Balddas – Läsnäolevan vanhemmuuden kehittämishanke

Balddas-hankkeen loppuraportti

Balddas-hankkeen tavoitteena on kehittää saamelaiskulttuurin huomioon
ottava lapsi lähtöinen, läsnäolevan vanhemmuuden toimintamalli,
joka vahvistaa vanhemmuutta, tukee lapsiperheitä ja ehkäisee
lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Avaintavoitteet

 • Kehittää lapsiperheille suunnattua monikulttuurista toimintaa,
  joka vahvistaa identiteettiä ja tukee vanhemmuutta sekä lapsen
  ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta.
 • Kehittää pienelle paikkakunnalle sopiva aikuisille suunnattu
  vertaistukitoiminta.
 • Lisätä vanhempien ja koko yhteisön tietoisuutta lasten- ja
  nuorten oikeuksista, kasvatustavoista ja globaalin maailman
  haasteista ja selviytymismalleista.
 • Kehittää jatkokoulutukseen hakeutuvien nuorten tueksi kuntarajat
  ylittävä yhteistyöverkosto.
 • Kehittää paikkakunnalle sopiva ”seinättöman työpajan malli”
  nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • Vahvistaa perheiden arjen lähiverkostoa.

Hankkeen toiminta-alueena ovat Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat,
sekä Rovaniemi. Kohderyhmänä ovat lapsiperheet, etenkin
ne perheet joissa on alle kouluikäisiä lapsia, sekä toisella
paikkakunnalla jatko-opiskelevat nuoret.

Lähestymistapa ja työote ovat perhe- ja yhteisökeskeiset.
Toimintatavoissa pyritään kannustamaan perheitä olemaan ja
tekemään asioita yhdessä, sekä löytämään ja käyttämään arjessa
suvun voimavaroja.

Hankkeen toiminnoilla pyritään vahvistamaan vanhemmuutta niin,
että lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö mahdollistuu
ja että vanhempi osaa ja uskaltaa olla aidosti aikuinen,
joka osoittaa huolenpitoa myös asettamalla lapselle rajat.

Utsjoella työskentelee Linda Järvensivu, Enontekiöllä Saara Ketola ja Inarissa Tiisu Näkkäläjärvi.

Bálddas-hanke toteuttaa toimintaansa monin tavoin!

Lapsilähtöisen, läsnäolevan vanhemmuuden tukemisen toimintamallia toteutetaan yhteistyössä kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Bálddas-hanke järjestää yhteistyötahojen kanssa tilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja koko yhteisön teitoisuutta lasten- ja nuorten oikeukseista, kasvatustavoista ja globaalin maailman haasteista ja selviytmismalleista. Yhdessä vanhempien kanssa kehitetään pienelle paikkakunnille sopivaa vertaistukitoimintaa. Mm. Enontekiöllä kokoontuu säännöllisesti Bearaskáfea – toiminta, Utsjoella suljetut äitien ryhmät sekä Inarissa avoin äitiryhmä. Teemat ja työskentelymetodit valitaan yhdessä ryhmälälisten kanssa, joilloin läsnäolevaa vanhemmuutta tukeva toiminta lähtee heistä itsestä käsin. Hanke pyrkii rohkaisemaan vanhempia muodostamaan verkostoja, jotka toimisivat hankkeen ulkopuolellakin. Vahvistamalla vanhempia ja suuntaamalla ennaltaehkäisevää työtä heihin vaikutetaan lasten ja nuorten arkipäivän ymäpristöön kaikista eniten. Eri toimijoiden kanssa järjestetään lapsiperheitä tukevaa toimintaa, näitä ovat esimerkiksi vaihtuvat teemapäivät ja erilaiset retket.