Julkilausuma 28.2.2022

SAAMELAISTEN TOTUUS- JA SOVINTOPROSESSI: kokonaisselvityksen tekeminen ja toimenpide-ehdotusten valmistelu

Valtioneuvoston yhteistyössä saamelaisten edustuselinten kanssa asettama saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on aloittanut työnsä viime vuoden lopulla. Komission mandaatin mukaan totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi saamelaisten kokemat vääryydet ja niiden vaikutukset saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä. Sovintoprosessin lopputuloksena Suomen valtion pitäisi mandaatin mukaan kantaa vastuuta tapahtuneesta, edistää saamelaisten oikeuksien toteutumista sekä tukea saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Saamelaisten valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan yhdistys SámiSoster ry on tyytyväinen totuus- ja sovintoprosessin käynnistymiseen. Yhdistyksen mielestä osana sovintoprosessia olisi lisäksi ensiarvoisen tärkeää laatia kokonaisselvitys saamelaisten nykyisestä poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta, sivistyksellisestä ja oikeudellisesta asemasta. Sillä tavoin saataisiin luotua ajantasainen ja kokonaisvaltainen tilannekuva saamelaisten asemasta ja elinoloista Suomessa. Yhdistys huomauttaa, että edellisen kokonaisselvityksen laatimisesta on kulunut aikaa jo 50 vuotta. Kyseisen selvityksen teki vuosina 1971–1973 toiminut saamelaiskomitea (mietintö numero 1973:46).

SámiSoster yhdistys toteaa edelleen, että mainitun kokonaisselvityksen pohjalta tulisi valmistella kattava, pidemmän aikavälin toimenpideohjelma saamelaisten oikeusaseman ja yleisten elinolojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi alkuperäiskansana vähintään Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen edellyttämälle minimitasolle. Tämä toimenpideohjelma voitaisiin laatia sen toteutumisen varmistamiseksi sovintosopimuksen muotoon. Sopimus muodostaisi siten keskeisen osan Suomen valtion vastuunkantoa sekä saamelaisten ja valtion välistä sovintoa. Yhdistys korostaa, että saamelaispuolelta sovintosopimuksen valmistelu- ja hyväksymisprosessiin tulisi osallistaa koko saamelaisyhteisö eri toimijoineen. Osapuolten yhteisymmärryksessä valmisteleman sopimuksen perustan muodostaisivat perustuslain saamelaissäännökset, saamelaisten asemaa alkuperäiskansana turvaavat kansainvälisen oikeuden asiakirjat sekä saamelaisten oman yhteiskuntaelämän perusrakenteet arvoineen ja perinteineen. Sovintosopimuksen punaisena lankana pitäisi olla saamelaisten itsemääräämisoikeus, sen toteuttaminen ja kehittäminen.

Yhdistyksen mielestä osapuolten väliseen molemminpuoliseen kunnioitukseen ja keskinäiseen luottamukseen nojaavan sovintosopimuksen tulisi sisältää konkreettiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja rahoitukselliset sekä muut vähimmäistoimenpiteet, joiden toteuttamiseen valtio sitoutuu saamelaisten poliittisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseksi sekä heidän taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi koko maassa. Siinä tulisi myös määritellä perustuslaissa säädetty saamelaisten kotiseutualue saamelaiskulttuurin ja sen osaksi kuuluvien perinteisten elinkeinojen suoja- alueeksi, jossa saamelaisille turvattaisiin erityisillä tähän alueeseen kohdistuvilla lainsäädännöllisillä toimilla ja alueiden käyttöön liittyvillä suunnitelmilla mahdollisuuksia elää ja kehittyä alkuperäiskansana oman kulttuurimuotonsa ja yhteiskuntaelämänsä mukaisesti. Sovintosopimuksella ja sen toimeenpanemiseen liittyvillä toimenpiteillä vahvistettaisiin vuoropuhelua ja hyviä suhteita saamelaisten ja Suomen valtion välillä, ja erityisesti lujitettaisiin saamelaisten luottamusta valtion toimintaan, mitä myös pääministeri Sanna Marin peräänkuulutti komission asettamista koskevassa tiedotustilaisuudessa lokakuussa 2021. SámiSoster ry toivoo, että saamelaisyhteisössä ryhdyttäisiin käymään laajaa keskustelua tässä ehdotetun sovintosopimuksen tai vastaavan asiakirjan laatimisesta.

********

Julkilausuma on hyväksytty SámiSoster ry:n hallituksen kokouksessa 14.2.2022.
Lisätietoja asiasta antaa: toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, puh. 0400-314 154.